Verslag bezoek Seminar georganiseerd door de Breed Council in 2006

                 

                              DNA-testen L-2 HGA en HC      -       De weg vooruit!! 

  Onderstaand een verslag gebaseerd op mijn bezoek aan het seminar op 28.01.2006 en de aantekeningen welke later zijn verschenen o.a. op  staffords.co.uk

 

Op 21 en 28 januari 2006 werden er door de Breed Council of Great Britain and Northern Ireland in Groot Brittannië seminars georganiseerd over hoe om te gaan met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van DNA testen, met als titel “DNA testing for the SBT – The way forward”. Het seminar van 21 januari vond plaats in het noorden  en het seminar van 28 januari vond plaats in het zuiden van Groot Brittannië en aangezien het seminar in het zuiden plaatsvond in de nabijheid van Londen, Abbots Langley om precies te zijn,  was deze voor ons het gemakkelijkst te bereizen in een dag. Beide dagen kende hetzelfde programma met dezelfde sprekers te weten mevrouw Cathryn Mellersh PhD van het Animal Health Trust en de heer Dr. Jeff Sampson van de Engelse Kennelclub. De Breed Council wilde de mogelijkheid aanreiken om vragen die er leven omtrent DNA testen mede naar aanleiding van het beschikbaar komen van de testen voor L2 HGA en HC uit eerste hand beantwoord te krijgen, of zoals het onderschrift op de uitnodiging luidde “Luister niet naar de man aan de bar, maar ga zelf op onderzoek uit”!

Het seminar werd geopend door de heer Ivor Keyes. Ivor Keyes is namens de Breed Council (= overkoepelende vereniging van de Engelse Staffordshire Bull Terrier Clubs in Groot Brittannië en Noord Ierland met aangesloten nog enkele uit andere landen afkomstige Staffordshire Bull Terrier verenigingen) nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de DNA test voor HC en dan met name op het gebied van fondsenwerving en de informatie voorziening inzake de ontwikkelingen die men in de zoektocht naar de DNA test voor HC tegenkwam richting rasverenigingen en andere belangstellenden. Hij heeft ontzettend veel werk verricht en ook nu nog is hij sterk bij het onderwerp betrokken.

Als eerste spreker kwam mevrouw Cathryn Mellersh aan het woord.  Mevrouw Mellersh is in dienst van het Animal Health Trust (AHT)  als senior geneticus gespecialiseerd in honden. Wellicht ten overvloede, het AHT is het instituut dat ontdekt heeft hoe men aan de hand van het DNA van een Staffordshire Bull Terrier kan vaststellen of dat deze vrij, drager of lijder is aan/van L2 HGA of HC.  Nadat zij uitgelegd had hoe DNA is opgebouwd en hoe men van daaruit op zoek is gaat naar hoe men in dat DNA kan vaststellen of dat een hond vrij, lijder of drager is van een bepaalde zieke of afwijkingen,  gaf zij haar visie op hoe om te gaan met de diverse testresultaten. Maar voordat zij dat deed vertelde zij nog even kort wat de ziekten L-2 HGA en HC inhouden, wij volstaan hier met een link naar de artikelen die over deze afwijkingen hier op de site staan: L-2 HGA en HC.
Mevrouw Mellersh benadrukt dat nu er DNA testen beschikbaar zijn voor zowel HC alsook voor L-2 HGA het mogelijk is te voorkomen dat er dieren op de wereld gezet worden die lijden aan deze afwijking(en). Uit beschikbaar gekomen informatie van de reeds verrichte testen wordt verondersteld dat ongeveer 15% van de populatie Staffordshire Bull Terrier drager is van L2 HGA en de verwachting is dat een dezelfde percentage naar voren zal komen voor wat betreft HC.  Er zullen dus honden zijn die vrij zijn van beide afwijkingen, sommige zullen drager zijn van L-2 HGA, sommige zullen drager zijn HC en sommige honden zullen  drager zijn van HC en L-2 HGA als je daar naar kijkt dan betekend dat dat 20 tot 25% van de populatie zou uitvallen voor de fok als men niet met dragers zou fokken.  Daarom adviseert het AHT  dragers niet  uit te sluiten voor de fok omdat er anders sprake zal van een onacceptabele reductie van de genenpool waar men nooit over heen zal komen. (De stamboom registratie van een ras is een gesloten geheel en hieraan kan in tegenstelling tot “het verleden” geen nieuw “bloed” worden toegevoegd). In plaats daarvan adviseert men om alle honden waarmee wellicht gefokt gaat worden te testen, en dat wanneer een hond geïndentificeerd wordt als drager van HC en/of L2 HGA dat deze alleen gekoppeld mag worden aan een “vrije” hond en dat wanneer gefokt gaat worden met puppies uit deze combinaties ook deze weer getest gaan worden. Op deze manier worden dragers die waardevol zijn voor de fok toch behouden voor het ras.
Zolang dragers altijd worden gekoppeld aan vrije honden zullen er natuurlijk wel dragers geboren maar geen lijders !

Combinaties 

Resultaat

              Acceptabel

Vrij X Vrij

 

Alle puppies zullen vrij zijn
Niet nodig om puppies te testen

Ja

Vrij X Drager

50%  v/d puppies zullen vrij zijn
50% v/d puppies zullen dragers zijn
Alle puppies moeten getest worden als er mee gefokt wordt

Ja


Clear x Affected

Alle puppies zullen dragers zijn
Alle puppies moeten getest worden als er mee gefokt wordt

Ja

Drager x Drager

25% v/d/ puppies zullen vrij zijn
25% v/d puppies zullen lijder zijn
50% v/d/ puppies zullen drager zijn

Nee

Drager x Lijder

50% v/d  puppies zal lijder zijn
50% v/d puppies zal drager zijn

Nee

Lijder x Lijder


Alle puppies zullen lijder zijn

Nee

Namens het AHT besluit mevrouw Mellersh haar gedeelte met een aantal instellingen te bedanken voor hun inbreng te weten:
* The Kennel Club Health Foundation Fund
* The American Kennel Club Canine Health Foundation

* The Staffordshire Bull Terrier Breed Council
* PetSavers

En daarnaast dankt zij alle Staffordshire Bull Terrier eigenaren die bloedmonsters en relevante informatie (stamboom) voor het onderzoek ter beschikking hebben gesteld zonder hen was het niet mogelijk geweest deze DNA testen te ontwikkelen.

Mevrouw Mellersh verzorgde haar presentatie aan de hand van sheets waarvan u er onder een tweetal ziet:

 

 

 

 

Na mevrouw Mellersh kreeg de heer Jeff Sampson het woord. De heer Sampson is hoofd genetische zaken van de Engelse Kennelclub, en de passie en vuur waarmee hij zijn betoog hield zou een voorbeeld moeten zijn voor iedere Staffordshire Bull Terrier enthousiast maar zeer zeker voor hen die verantwoordelijk zijn voor het tot stand laten komen van beleid op dit gebied. Van het begin tot het einde spraak uit zijn verhaal betrokkenheid. Kortom naast het feit dat het onderwerp bijzonder interessant was wist hij door zijn manier van optreden een ieder te raken en ongetwijfeld te motiveren om over dit onderwerp na te denken en dat is in sommige gevallen al meer dan waar men op mag hopen. Ook de heer Sampson begon zijn verhaal met kort over de wijze van vererving van beide aandoeningen te vertellen en ook hij benadrukt de positieve impact die het beschikbaar zijn van deze testen heeft voor fokkers omdat zij door deze DNA testen in de gelegenheid worden gesteld te voorkomen dat zij lijders fokken en dat naar verwachting uiteindelijk ook de aanwezigheid van de van de L-2 HGA en HC veroorzakende genen in de populatie zal afnemen. Hij onderstreept het belang van samenwerking in deze om optimaal te kunnen profiteren van deze nieuwe testen.

De heer Sampson verteld dat op verzoek van de Breed Council de Engelse Kennelclub een officieel DNA testprotocol heeft opgezet voor HC en L-2 HGA. Dat betekend dat kopieën van de testcertificaten rechtstreeks door het AHT aan de Engelse Kennelclub zullen worden verstuurd, deze gegevens zullen dan opgenomen worden in de administratie van de Kennelclub en daar worden toegevoegd aan de reeds bekende gegevens van de hond aldaar. (Iets soortgelijks gebeurt in Nederland ook maar dan alleen voor HD- en ED- uitslagen,……) Deze gegevens zullen periodiek openbaar worden gemaakt en zullen ook op een nieuw registratiecertificaat van de hond beschikbaar komen en tevens zullen deze gegevens ook automatisch worden vermeld bij de gegevens van de puppies afkomstig van de betrokken hond.

De heer Sampson benadrukt dat een van de eerste dingen die er moeten gebeuren is dat het een algemeen geaccepteerd gegeven wordt dat Staffordshire Bull Terrier fokkers hun “fokmateriaal” laten testen. Op basis van de uitslagen van de testen kan de fokker dan betere/andere keuzes maken. Als de testuitslag, vrij is dan is er eigenlijk geen probleem,.. maar wat als de testuitslag drager (of lijder) is voor een en/of beiden ziekten. De heer Sampson onderstreept dat hoe de individuele fokker met de testresultaten omgaat  dit de verantwoordelijkheid van de individuele fokker is. Sommige zullen zeggen dat zij niet zullen fokken met dragers en dat is hun goed recht maar zijn mening is dat nu reeds te weinig honden bijdragen aan de genenpool en dat dit eigenlijk van toepassing is op alle rassen en als nog meer honden worden “verwijderd” uit de genenpool dat dit dramatische gevolgen zal hebben. Een van de grote voordelen van de DNA test is dat men met dragers kan fokken, hoewel het fokken met een drager wel beperkingen oplegt bij de keuze van de partner. Een hond die getest is als drager mag niet worden gekoppeld aan een niet geteste hond en zo mag een drager ook nooit gekoppeld worden aan een andere drager. Daarentegen als een drager worden gekoppeld aan een vrij geteste hond dan zullen er nooit een lijders uitvoortkomen maar zal het nestje een mix  zijn van vrije of dragers.

Vanuit de ervaringen met andere rassen waar men al langer met DNA testen werkt adviseert de heer Sampson:

·         Alle fokdieren moeten worden getest alvorens er mee gefokt mag worden

·         Dragers zouden niet moeten worden gekoppeld aan een ongeteste hond of een hond waarvan 

           bekend is dat deze ook drager is.

Met dragers kan worden gefokt maar alleen met honden waarvan het testresultaat vrij is. Dit maakt het mogelijk dat kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld type en temperament, toch behouden blijven. Hij onderstreept dat fokkers er na streven om goede allround Staffordshire Bull Terriers te fokken, en wijst erop dat men niet alleen naar testresultaten moet kijken bij de keuze van een partner voor je hond omdat je daarmee het ras geen goed doet,  hij wijst erop dat de fokker een hond moet kiezen die naast de door hem gewenste eigenschappen/kwaliteiten ook beschikt over goede toepasbare testresultaten.

 

Ik kan me niet voorstellen dat een fokker bewust zieke dieren op de wereld zal zetten en laten we met z’n allen blij zijn dat we hiervoor nu een echt hulpmiddel hebben gekregen,…

 

Bianca Janssen

 “Staffjoy’s”

Staffjoy's | Staffordshire Bull Terriers | h.janssen40@upcmail.nl